OBXECTO

A Tarxeta intégranse na Campaña de Nadal en apoio do tecido social e económico do Concello de Melide.

O obxecto desta convocatoria é reactivar os sectores comercial e hostaleiro de Melide incentivando a compra de proximidade para a superación dos efectos económicos negativos derivados da pandemia provocada pola COVID-19.

Xunto á aprobación do paquete de axudas do PEL-Reactiva, a Concellería de Promoción Económica e Facenda do Concello de Melide en colaboracións con ASETEM pon en marcha unha  iniciativa consistente na emisión de Tarxetas para o consumo nos negocios, establecementos comerciais e hostaleiros da Vila, contando co compromiso e colaboración de toda a cidadanía para a revitalización da actividade económica local.

As bases reguladoras da iniciativa Tarxeta MERCA EN MELIDE son as seguintes:

PRIMEIRA. CONTÍA DA TARXETA

A cantidade de bonos será de 750 unidades, por un valor de 50 € cada un.

O custo de adquisición para os cidadáns será de 30 euros, asumindo o Concello unha cantidade equivalente de 20 euros por bonos.

O importe de cada bono deberá gastarse nun único establecemento comercial ou de hostalaría.

SEGUNDA. DURACIÓN

O prazo para gastar as Tarxetas MERCA EN MELIDE desta primeira emisión, será do 4 de decembro de 2020 ao 5 de xaneiro de 2021 inclusive.

TERCEIRA. SOLICITUDE E PROCESO DE ADHESIÓN Á CAMPAÑA

Os establecementos localizados no Concello de Melide, interesados en participar, deberán cumprimentar e presentar na forma e prazo indicados na BASE QUINTA o documento de adhesión á campaña TARXETA MERCA EN MELIDE que estará a súa disposición na web do Concello de Melide e na web de ASETEM.

Posteriormente, serán requiridos para aportar a documentación seguinte:

 • Fotocopia do NIF/CIF.
 • Certificado do IAE
 • Último recibo de autónomos
 • Outra documentación: a organización resérvase o dereito de solicitar calquera outro documento que considere necesario.

CUARTA. FORMA DE PRESENTACIÓN E PRAZO DA SOLICITUDE

Forma: A solicitude de participación presentarase na sede de ASETEM

Prazo: O período de solicitude de adhesión á campaña por parte dos establecementos comerciais e de hostalaría interesados comezará o día 9 de novembro e rematá o 20 de novembro.

Posteriormente, na web do Concello de Melide na web de ASETEM publicarase o listado sectorizado con todos/as os/as participantes nesta campaña para facilitar aos usuarios/as a súa consulta.

QUINTA. OBRIGAS DOS ESTABLECEMENTOS ADHERIDOS

A empresa adherida comprométese a:

 • Aportar, en tempo e prazo, a documentación que lle sexa requirida dende o Concello ou ASETEM.
 • Recibir e colocar os materiais informativos da Tarxeta MERCA EN MELIDE nun lugar visible do establecemento. Dito material consistirá:
 • Bases da Iniciativa.
 • Carteis Informativos.
 • Facer un uso responsábel da Tarxeta MERCA EN MELIDE evitando o uso fraudulento dos mesmos.

SEXTA. CARACTERÍSTICAS E CONDICIÓNS DOS BONOS

 • Un total de 750 Tarxetas MERCA EN MELIDE por un valor individual de 50 €.
 • O custo de adquisición da Tarxeta MERCA EN MELIDE para a cidadanía : 30 €
 • Aforro: 20 €
 • Nº de Bonos-Tarxeta: 750
 • Se o importe é inferior ao importe da Tarxeta MERCA EN MELIDE, non se devolverá cambio algún en efectivo.
 • As Tarxetas non son cambiables por diñeiro en efectivo.
 • No caso de que se produza unha devolución do produto, o establecemento deberá emitir un vale polo importe íntegro da compra, non sendo posíbel a devolución de diñeiro en efectivo.
 • Número máximo de Tarxetas MERCA EN MELIDE por DNI ou NIE orixinal será de un, é un máximo de dúas Tarxetas por unidade familiar convivinte.
 • Deberán presentarse a persoa co seu DNI/NIE orixinal.
 • Non poderán adquirise Tarxetas MERCA EN MELIDE por medio de DNI/NIE de menores de idade.
 • Data límite de uso das Tarxetas: 5 de xaneiro de 2021.
 • A adquisición da Tarxeta MERCA EN MELIDE realizarase en ASETEM.
 • A organización resérvase o dereito de solicitar calquera outro documento que considere necesario.

SÉTIMA. PROCEDEMENTO DE TROCO DAS TARXETAS MERCA EN MELIDE POR PARTE DOS ESTABLECEMENTOS ADHERIDOS

Os locais participantes deberán achegar á ASETEM a TARXETA/S MERCA EN MELIDE que recibisen, e o tícket/s ou factura/s das compras correspondentes (sempre de data entre o 4 de decembro e o 5 de xaneiro).

ASETEM procederá ao aboamento das cantidades correspondentes a cada establecemento, mediante transferencia bancaria, que se realizará ata o 30 de xaneiro de 2021, na conta bancaria facilitada polo establecemento participante.

Non se aboarán Tarxetas falsificados ou que non permitan verificar a súa autenticidade, ou que veñan fora das datas, sen tickets ou facturas, ou que as mesmas non sexan das datas correspondentes.

O CONCELLO RESÉRVASE O DEREITO DE APARTAR PARA FUTURAS CONVOCATORIAS E DENEGAR A LIQUIDACIÓN DAS TARXETAS AQUELES COMERCIANTES NOS QUE SE DETECTE UN USO FRAUDULENTO E LUCRATIVO DA CAMPAÑA.

Anexo I

Anexo II

Anexo III