PROMOCION DO EMPREGO AUTÓNOMO

Beneficiarios

Persoas desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego, que creen o seu propio posto de traballo como traballadores autónomos ou por conta propia, ou como membros de comunidades de bens ou sociedades civís de nova creación; que causen alta entre o 01/10/2014 e o 30/09/2015.

Liñas de axuda

.- Subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil 

Requisitos: Ter menos de 30 anos e estar de alta na data da solicitude da axuda.

Contía: 1200 € (sen xustificación de investimento).

Obrigas: Exercer a actividade 1 ano.

.- Subvención polo establecemento como traballador autónomo ou por conta propia

Requisitos: Realizar un investimento en inmobilizado material ou intanxible de como mínimo  3.000 €,  sen incluír o IVE, no período comprendido entre os 3 meses anteriores e os 6 meses seguintes ao inicio da actividade.

Contías: 5.000 € (desempregado xeral); 8.000 € (desempregado con discapacidade ou pertencente a colectivos de risco de exclusión social); e 10.000 € (mulleres desempregadas con discapacidade ou pertencente a colectivos de risco de exclusión social).

Obrigas: Exercer a actividade 2 anos.

Ambas liñas de axuda son incompatibles entre sí.

Prazo de solicitude, para ambas liñas: Ata o 19/09/2015.

 

PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO DAS PERSOAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL (SNGX)

Beneficiarios

Persoas novas inscritas no SNGX, que creen o seu propio posto de traballo como traballadores autónomos ou por conta propia, ou como membros de comunidades de bens ou sociedades civís de nova creación; que causen alta entre o 01/10/2014 e o 30/09/2015. Tamén é requisito non haber traballado nos 30 días anteriores ó inicio da actividade laboral.

 

Liñas de axuda

.- Subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil

Requisitos: Estar de alta na data da solicitude da axuda.

Contía: 1200 € (sen xustificación de investimento).

Obrigas: Exercer a actividade 1 ano.

.-  subvención polo establecemento como traballador autónomo ou por conta propia

Requisitos: Realizar un investimento en inmobilizado material ou intanxible de como mínimo  2.000 €,  sen incluír o IVE, no período comprendido entre os 3 meses anteriores e os 6 meses seguintes ao inicio da actividade.

Contías: 7.500 € (persoa nova); 8.000 € (muller nova); e 10.000 € (persoa nova con discapacidade ou pertencente a colectivos de risco de exclusión social).

Obrigas: Exercer a actividade 2 anos.

Prazo de solicitude, para ambas liñas: Ata o 30/09/2015. Estas liñas de axuda son incompatibles entre sí.

 

PROGRAMA DE AXUDAS AS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS

Beneficiarios

.- Traballadores autónomos ou profesionais, pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade.
.-  Traballadores autónomos ou profesionais, pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.

Contías:

.- Entre 4.000 e 6.000 €, pola primeira contratación indefinida.

.- Entre 5.000 e 7.000 €, pola segunda e terceira contratación indefinida.

Serán subvencionables as contratacións realizadas entre o 01/10/2014 e o 30/09/2015.

Prazo de solicitude: Último día do mes seguinte á contratación subvencionable, como máximo ata o 30/09/2015.